免運費瑞士法郎起 CHF 80.00
立即購買

私隱策略

 

Faitron感謝閣下訪問本網站和所有連結到www.Faitron.com的相關網站(統稱為“網站”),和/或下載HeatsBox的移動應用程序(“應用程序”),以及閣下對我們產品的興趣。 閣下的隱私對我們來說很重要,我們希望閣下在訪問我們的網站時感到舒適。 我們會注意保護閣下在訪問本網站期間收集、處理和使用的個人數據。


本隱私政策(“隱私政策”)管轄閣下對Faitron AG(一家根據瑞士法律成立的公司,總部位於瑞士蘇黎世)及其子公司Faitron USA LLC(一家主要業務位於伊利諾伊州芝加哥的伊利諾伊州公司,統稱“Faitron”或“我們”)在本網站上或通過本網站提供的產品(“產品”)的使用。 產品、網站和應用程序在本隱私政策中統稱為“服務”。本隱私政策不適用於本網站可能連結到的離線或非Faitron附屬協力廠商收集的資訊(“協力廠商網站”)。 在使用本網站之前,請仔細閱讀本隱私政策和使用條款(www.faitron.com/Terms)。

 

 

1.修改。

Faitron可能會不時更新其隱私政策。 最新版本將發佈在網站和應用程序上。 閣下有責任定期檢查本隱私政策是否有變化。 閣下在發佈更改後繼續使用本網站或應用程序將意味著閣下接受並同意這些更改。 請參閱網站或應用程序上發佈的使用條款,查看管理閣下使用網站的其他條款和條件。


使用服務即表示閣下同意這些條款; 如果閣下不同意,請不要使用這些服務。

 

 

2.我們收集的資訊。

Faitron提供產品和科技,使客戶(“用戶”或“閣下”)能够儲存、運輸和(重新)加熱餐食。 在提供這些服務時,Faitron收集可用於識別個人用戶的個人身份資訊(“PII”)和非個人身份資訊,如下所述。


(a)閣下直接向我們提供的資訊

購買:閣下可以在不提供身份或數據的情况下瀏覽網站,只有當閣下自願提供給我們時,我們才會收集個人資訊。如果閣下選擇在我們的網站上購買產品,我們要求閣下提供各種PII,如閣下的電子郵件地址、名字、姓氏和信用卡資訊,包括郵遞區號和簡歷號。 閣下也可以自行决定向Faitron提供某些可選資訊。 此資訊用於讓Faitron為閣下提供訪問網站某些區域的許可權,對服務進行個性化設定並與閣下溝通。


個人資料:本產品可隨時隨地使用。 HeatsBox此時不記錄任何個人數據。 Faitron保留在未來自行决定更改、修改、添加或删除個人數據的權利。 如果是這樣,Faitron將通過應用程序使用無線藍牙連接同步記錄在閣下移動設備上的收集的個人數據,然後將個人資料存儲在協力廠商服務提供者代表Faitron運營的服務器上。 此個人資料存儲並用於提供服務,並與閣下的帳戶關聯。 每次同步發生時,Faitron都會記錄有關傳輸的數據。 日誌數據的一些示例包括同步時間和日期、設備電池電量以及同步時使用的IP地址。


溝通:我們收集閣下和Faitron之間的溝通,例如與服務相關的關於帳戶管理的電子郵件、關於科技問題或服務變更的通知,其中一些閣下不能選擇退出。 有關閣下的個人信件,如電子郵件或信件,或協力廠商信件,可能會進入閣下的特定檔案。


產品滿意度數據:我們收集閣下對服務的滿意度數據。 這些數據將被處理以分析用戶滿意度並改進我們的服務。


(b)收集的其他資訊

流量數據:當閣下使用網站和應用程序時,Faitron會收集有關該訪問的資訊(稱為“流量數據”)。 流量資料存儲為匿名、聚合和非PII數據。 此類流量數據包括設備資訊、位置資訊和網路導航數據,但受閣下授予的許可權限制。 這些資訊是為了行銷目的而彙編和分析的,以衡量服務的流量和使用趨勢,這樣我們就可以在網站上購買產品和在應用程序上使用我們的服務時增强閣下的體驗。


Cookie和其他科技:Faitron可能會在網站和應用程序的某些頁面上使用“Cookie”、信標和其他跟踪科技,以幫助分析我們的網頁流量,衡量促銷效果,促進信任、便利和安全,並提供針對閣下興趣的資訊。 “Cookies”是放在硬碟上的小檔案。 我們提供的某些功能只有通過使用Cookie才能使用。 我們也可能使用cookie來减少閣下輸入密碼的頻率。 如果閣下的瀏覽器允許,閣下可以拒絕我們的cookie,儘管這可能會限制閣下在網站上使用某些功能。


日誌檔:Faitron自動收集某些資訊並將其存儲在日誌檔中。 這些資訊可能包括互聯網協定(IP)地址、瀏覽器類型、互聯網服務提供者(ISP)、參攷/退出頁面、URL、作業系統、日期/時間戳記和/或點擊流數據(統稱為“日誌檔”)。 Faitron可能會將自動收集的日誌資訊與我們收集的有關閣下的其他資訊結合起來。 我們這樣做是為了改進行銷、分析和網站功能。


設備標識符:在使用平板電腦或手機等移動設備訪問我們的服務的過程中,我們可能會訪問、收集、監控、存儲在閣下的設備上,和/或遠程存儲一個或多個“設備識別字”。設備識別字是存儲在閣下移動設備上或與閣下移動設備相關聯的小型資料檔案或類似資料結構,用於唯一標識閣下的移動設備。 設備識別字可以是與設備硬體相關聯地存儲的數據,與設備的作業系統或其他軟體相關聯地保存的數據,或者Faitron發送到設備的數據。 設備識別字可能會向我們或協力廠商合作夥伴提供有關閣下如何瀏覽和使用服務的資訊,並可能幫助我們或其他人提供報告或個性化內容或廣告(如適用)。 如果設備識別字的使用或可用性受到損害或禁用,則服務的某些功能可能無法正常運行。


來自協力廠商的資訊:Faitron保留不時從協力廠商服務提供者(包括但不限於廣告公司)接收有關閣下和閣下在應用程序上的活動的資訊的權利,其中可能包括匯總的非PII資訊。

 

 

3.我們如何使用閣下的資訊。

除了我們在本隱私政策中描述的資訊的某些特定用途外,Faitron可能會使用閣下的PII提供服務並與閣下溝通。 我們使用流量數據來瞭解更多關於閣下使用網站和應用程序的資訊,提高網站和應用軟體的內容和功能質量,並根據他們對網站的使用情况,將我們的產品定位於最感興趣的人。 收集的PII使Faitron能够幫助閣下在登入後高效訪問資訊,為閣下和他人提供個性化內容和資訊,並開發和測試新產品和功能。 我們使用非PII來監控訪客總數、流量和人口統計模式等名額,或診斷或解决科技問題。

3.1 Klaviyo

我哋嘅電子郵件通訊透過以下提供商發送:Klaviyo“,225 Franklin St,Boston,MA 02110,USA

基於我哋對有效和用戶友好嘅時事通訊營銷嘅合法利益,我哋根據GDPR第6條第1款第f項把你喺註冊時事通訊時提供嘅數據傳遞畀該提供商,以便佢哋可以代表我哋發送時事通訊。

根據GDPR第6條第1款A項嘅規定,你明確同意緊嘅情況下,提供商仲會透過網絡信標或發送嘅電子郵件中嘅跟蹤像素對時事通訊活動嘅成功進行統計分析,可以衡量打開率和與時事通訊內容嘅特定互動。 在此過程中,終端設備信息(例如頁面瀏覽時間、IP地址、瀏覽器類型和操作系統)都會被收集和分析,但唔會與其他數據記錄相結合。

你可以隨時撤銷對時事通訊跟蹤嘅同意,並喺未來生效。

我哋有與供應商簽訂訂單處理協議,該協議保護我哋網站訪問者嘅數據,並禁止向第三方傳輸。

3.2 Mailchimp

我哋嘅電子郵件通訊透過以下提供商發送:The Rocket Science Group,LLC d/b/a MailChimp,675 Ponce de Leon Ave NE,Suite 5000,Atlanta,GA 30308,USA

基於我哋對有效和用戶友好嘅時事通訊營銷嘅合法利益,我哋根據GDPR第6條第1款第f項把你喺註冊時事通訊時提供嘅數據傳遞畀該提供商,以便佢哋可以代表我哋發送時事通訊。

根據GDPR第6條第1款A項嘅規定,你明確同意緊嘅情況下,提供商仲會透過網絡信標或發送嘅電子郵件中嘅跟蹤像素對時事通訊活動嘅成功進行統計分析,可以衡量打開率和與時事通訊內容嘅特定互動。 在此過程中,終端設備信息(例如頁面瀏覽時間、IP地址、瀏覽器類型和操作系統)都會被收集和分析,但唔會與其他數據記錄相結合。

你可以隨時撤銷對時事通訊跟蹤嘅同意,並喺未來生效。

我哋有與供應商簽訂訂單處理協議,該協議保護我哋網站訪問者嘅數據,並禁止向第三方傳輸。

 

4.保密和共亯閣下的資訊。

我們根據GDPR第6(1)(b)條的規定,在交付訂購貨物所需的範圍內,將閣下的數據轉發給航運公司。 除非本隱私政策中另有說明,包括但不限於以下部分,我們將對閣下的PII和個人數據保密,未經閣下同意,我們不會將閣下的資訊出租或出售給協力廠商或非關聯公司。 具體而言,我們永遠不會分享或公開閣下在使用產品過程中向Faitron披露的任何個人數據。


(A)協力廠商服務提供者

Faitron可能會雇傭其他公司履行某些與業務相關的職能,如維護資料庫、發送電子郵件、提供和開發服務的某些功能、進行研究和分析以及維護和安全。 當我們雇傭另一家公司履行這種性質的職能時,我們只向他們提供履行其特定職能所需的個人資訊。 我們也可以不受限制地共亯非PII、聚合或匿名資訊。


(B)協力廠商廣告商

Faitron現時不屬於廣告網絡和其他協力廠商代理商,但保留在其他網站上管理我們廣告的權利。 Faitron可能會與協力廠商廣告合作夥伴共亯某些資訊,如cookie數據。 這些資訊將使協力廠商廣告網絡能够提供他們認為你最感興趣的定向廣告。


(C)法律要求

如果法律要求,Faitron可以披露任何收集的數據,或者出於善意認為此類行動是必要的,以(i)遵守法律義務或協助政府執法機构,(ii)保護和捍衛Faitron或其他用戶的權利或財產,(iii)保護其免受法律責任; 或(iv)保護服務的安全或完整性。 這可能包括響應美國以外司法管轄區的法律請求,我們真誠地相信,該響應是該司法管轄區法律要求的,影響該司法管轄權內的用戶,並且符合國際公認的標準。


(D)並購; 破產

如果Faitron申請破產,或者Faitron的資產或所有權與擬議或已完成的公司重組(如合併、收購或其他控制權變更)有關,閣下的個人資訊可能會提供給一方。 我們將確保資訊接收方將受到與Faitron相同級別的保密保護,並將以與Faittron相同級別的謹慎態度處理閣下的個人資訊。 閣下將繼續擁有閣下的個人數據。.

 

 

5.我們如何處理和存儲閣下的資訊。

(A)安全性

我們已經實施了商業上合理的程式、物理和科技保障措施,以保護閣下的個人資訊免受遺失、盜竊或更改以及未經授權的訪問和披露。 然而,“完美安全”在互聯網或電子存儲中並不存在,我們無法保證閣下或閣下的用戶提交給我們的任何資訊的安全。


閣下有責任維護用於訪問服務的任何ID或密碼的機密性,並對閣下的密碼或帳戶下發生的所有活動全權負責。 Faitron對帳戶的使用沒有任何控制權,並明確表示不承擔由此產生的任何責任。 如果閣下意識到任何未經授權的一方可能正在使用閣下的密碼或帳戶,請立即通知我們。


(B)存儲和處理閣下的資訊/國際資料傳輸

閣下的資訊由我們或代表Faitron的協力廠商(如亞馬遜網路服務)或Faitron或其服務提供者可能運營的任何其他國家的服務器存儲和處理。 資訊也可能存儲在閣下用於訪問服務的設備上。 通過使用我們的服務,閣下同意在美國或世界其他地方(包括閣下所在國家以外的地方)處理、存儲和傳輸閣下的數據,包括閣下的個人資訊。 如果閣下在美國以外(包括但不限於歐盟)訪問我們的服務,請注意,閣下的資訊可能會被轉移、存儲和處理到與閣下的司法管轄區沒有相同數據保護法律的國家和司法管轄區, 包括但不限於我們的服務器現時所在的美國以及我們的中央資料庫的運營地。 如果閣下不同意在美國境內或境外處理閣下的數據,請停止使用本網站和我們的服務。 如果閣下對閣下的隱私以及我們收集或使用閣下的個人資訊有任何投訴,請向我們提交任何投訴( info@faitron.com ),我們承諾對收到的每一個隱私投訴作出回應。


更新閣下的資訊並選擇退出。

(A)更改或删除閣下的帳戶資訊

閣下可以通過登入應用程序並自己輸入新資訊來訪問、查看和更改閣下提供給Faitron的個人資料和數據。 登入應用程序還可以删除該帳戶。 如果閣下的個人資訊發生變化或不準確,閣下必須及時更新。 如果Faitron用戶死亡,請與我們聯系。我們通常會通過電子郵件進行溝通; 如果我們需要任何其他資訊,我們將通過閣下在請求中提供的電子郵寄地址與閣下聯系。


(B)選擇退出

閣下可以按照這些電子郵件中的說明,即點擊此類通信中提供的“取消訂閱連結”,選擇不接收我們或我們合作夥伴的電子通信。 如上所述,閣下不能選擇退出某些資訊,例如關於閣下的帳戶、付款和/或使用服務的非促銷電子郵件。 我們的服務還可能向閣下的手機或移動設備發送通知。 閣下可以通過進入應用程序上的“應用程序設定”或更改移動設備上的設定來禁用這些通知。


(C)我們將閣下的個人資訊保存多久

在閣下的帳戶終止或停用後,Faitron或其協力廠商服務提供者可能會在商業上合理的時間內保留閣下的個人資訊,用於備份、存檔和/或稽核目的。 Faitron就其履行本協定項下提供的服務而收集、彙編或分析的非PII資訊,包括但不限於對匯總或匿名數據的任何分析或報告,應由Faitron所有,並可用於Faitron合理决定的任何科學目的。

 

 

6.其他網站。

本網站可能包含與非Faitron所有或控制的協力廠商網站互動的連結和互動功能。 與本網站連結的網站的資訊做法不在本隱私政策的範圍內。 閣下與這些協力廠商網站的瀏覽和互動,以及向這些網站提交任何個人資訊,都受其隱私政策的管轄。 我們建議閣下查看每個此類網站的條款和隱私政策。 閣下同意,我們對閣下授權訪問閣下個人資訊的任何協力廠商不承擔責任,也沒有控制權。 如果閣下使用的是協力廠商網站或服務,並且閣下允許他們訪問閣下的個人資訊,閣下這樣做的風險自負。

 

閣下有權在任何時候免費獲得有關閣下存儲的任何個人數據及其來源、接收者和處理目的的資訊。 閣下也有權更正、封锁或删除這些數據。 如果閣下對個人數據主題有進一步的問題,閣下可以隨時使用我們印象中提供的地址與我們聯系。.

 

 

7.法律基礎基本資料保護條例

根據自2018年5月25日起生效的《通用數據保護條例》(GDPR)的規定,我們通知閣下,同意根據第6條第。 1 It.a、7 GDPR和§7第。 2 n.3和3 UWG(德國反不正當競爭法)。 使用航運服務提供者Mail Chimp進行統計調查和分析以及記錄注册程式,是基於我們的合法利益,根據契约條款和條件進行的。 第6條第2款。 1點亮。 f GDPR。 我們致力於建立一個用戶友好、安全的時事通訊系統,既符合我們的商業利益,也符合用戶的期望,並允許我們提供同意證明。

 

 

8.如何聯繫我們。

如果閣下對本隱私政策或服務有任何疑問或意見,請發送電子郵件至 info@faitron.com 或通過以下地址與我們聯系:Faitron有限公司,蘇黎世Limmatquai 620001,瑞士(公司編號:CHE-281.096.476)